Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
YÜKSEK :   26°C DÜŞÜK :   16°C

Kadın Danışma Merkezi

BANDIRMA KENT KONSEYİ

KADIN DANIŞMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1:Bu yönetmeliğin amacı Kadın Danışma Merkezi’ndeki hizmetin tür ve niteliğini, işleyişini, işleyişine ilişkin esasları, kuruluş personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2:Bu yönetmelik, Kent Konseyine bağlı Kadın Danışma Merkez’ini kapsar.

 

Dayanak

Madde 3:Bu yönetmelik 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14/1-a, 15/1-b maddesine dayanarak ve ilgili yer mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4:Bu yönetmelikte geçen;

a)Belediye:Bandırma Belediyesine,

b)Başkan:Bandırma Belediye Başkanına,

c)Merkez:Bandırma Belediyesi Kadın Danışma Merkezini,

d)Kadın:Bandırma Belediyesi Kadın Danışma Merkezine başvuran kadınları ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Görevleri

Kuruluş:

Madde 5:Kadın Danışma Merkezi; öncelikle Bandırma’da yaşayan her sosyal kesimden kadınların bilgilendirilmeleri, bilinçlendirilmeleri, desteklenmeleri, güçlendirilmeleri amacıyla: fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik şiddete uğrayan ve uğrama riski taşıyan kadınların, şahsen veya telefonla başvurmaları halinde, ücretsiz olarak hukuksal bilgilendirme ve psikolojik danışmanlık hizmeti alabilecekleri bir birimdir. Ayrıca Kent Konseyi kadın politikalarını oluşturmak amacıyla, kadınların yerel yönetim hizmetlerinden faydalanabilmeleri için gerekli araştırmaları yapmak veya yapılmasını sağlamak, merkezdeki başvurulara dair ve diğer alanlarda istatistiki çalışmaların yapılmasını sağlamak, kişi ve kurumlara yönelik seminerler, ücretsiz eğitim vermek, kadınlara yönelik sosyal etkinlikler düzenlemek ve kadınlara yönelik projeler geliştirmek, uygulamak, mevcut projelerde çalışma yapmak ve kadın sorunlarını görünür hale getirmek, konusunda görevli birimdir.

 

Etkinlikler

Merkezde aşağıdaki alanlarda hizmet verilir;

1.Kadınların mevcut aile yapısı; ana, baba, eş ve çocuklar ile akraba ilişkilerinden kaynaklı sorunlar saptanır.

2.Aile geçimsizliği, aile içi şiddet, suça yönelim ve kötü alışkanlıkları doğuran nedenler ve bu etmenlerin kadına etkileri tespit edilir.

3.Kadınları olumsuz etkileyen toplumsal davranışlar, uygulamalar ve yasal düzenlemeler saptanır.

4.Yapılan araştırma ve incelemelerde belirlenen kadın sorunlarının çözümüne ve gereksinimlerinin giderilmesine yönelik hizmetler verilir.

5.Kadınlara psikolojik, hukuki, sosyal danışmanlık ve rehberlik yapılır.

6.Şiddete maruz kalan kadınlara, yasal hakları ile ilgili danışmanlık yapılır.

7.Kadınlara meslek ve beceri edindirmek amaçlı çalışmalar yapılır.

8.Kadınların kalkınması için danışma ve yardımlaşmaları sağlanır.

9.Kadın sağlığını olumsuz etkileyen etmenlerin ortadan kaldırılması ve engellenmesine yönelik çalışmalar yapılır.

10.Kadın sağlığı, halk sağlığı ve hijyen konularında eğitici, bilgilendirici çalışmalar yapılır.

11.Eğitim çalışmaları yapılır.

12.Kadın haklarının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi doğrultusunda çalışmalar yapılır.

13.Korunmaya ihtiyaç duyan, yerinden edilmiş kadınlara rehberlik ve danışmanlık yapılır.

14.Kadınların eğitimine katkıda bulunur, okuma-yazma kursları düzenlenir.

15.Sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinlikler düzenlenir.

16.Kadın konuları ve sorunları ile ilgili kamuoyu oluşturulur, duyarlılık geliştirilir.

17.Kadınlara yönelik şiddet ile ilgili çalışmalar yapılır.

18.Kadına yönelik şiddeti önlemek için kampanya ve eğitim programları düzenlenir.

19.Kadın sorunlarının araştırılıp incelenmesiyle belirlenen sorunların çözümü ve gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik yapılacak her çalışma ile ilgili olarak projeler geliştirilip uygulanabilir.

20.Kadın konularından sosyal politika ve planlarla hukuki hükümlere ilişkin öneriler geliştirilir ve sunulur.

 

Gizlilik

Madde 6:Kent Konseyinin açtığı ya da açacağı Kadın Danışma Merkezi, kuruluşa başvuranların kimlik bilgileri ile kişisel ve özel bilgilerini gizli tutmak zorundadır.

 

Personelin Nitelik ve Sorumlulukları

Madde 7:Çalışacak tüm personel, kadınlara yönelik haklar konusunda hazırlanan özel hizmet içi eğitimini almadan göreve başlayamazlar. Bu görevliler arasından bir yönetici görevlendirilecektir.

 

Yöneticinin Görev ve Yetkileri

Madde 8:

1-Yöneticinin görev ve yetkileri şunlardır;

a)Kuruluşun, idari ve teknik tüm işlerini ilgili yasa, yönetmelik, yönerge ve genelgelere uygun yürütmek.

b)Kuruluş hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülebilmesi için gerekli plan ve programların hazırlanmasını, görevliler arasında iş birliği ve eşgüdümü sağlamak, denetimleri yapmak.

c)Gerekli kayıtların tutulmasını, formların doldurulmasını ve istatistiki bilgilerin düzenlenmesini her yıl sonunda kuruluşun ihtiyaçlarını ve hizmetlerin sunulmasında karşılaşılan sorunları da kapsayan çalışma raporunun hazırlanmasını sağlamak ve hazırlanan raporu Belediye Başkanlığına sunmak.

d)Görev tanıma çerçevesinde diğer görevleri yapmak ve görevlerini diğer meslek elemanları ile işbirliği içinde yürütmek.

2-Gönüllü çalışmak isteyenler;

Merkezde gönüllü çalışmak isteyenler, farkındalık eğitimini başarı ile bitirmiş sorumlulardır. Gönüllü çalışanlar merkez hizmetlerinin yürütmesinde görev alabilmek için kimlik bilgilerini bildirmek ile hükümlüdürler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve İşleyiş

Başvuruların Alınması

Madde 9:Görevliler, mesai saatleri içinde kuruluşa, telefonla veya şahsen başvuran kadınların sorunlarını gerekli özen ve dikkat içinde dinlemek, çözüm bulunması konusunda kolaylaştırıcı rol oynamak, kadınların ihtiyaçlarına göre yönlendirme yapmakla yükümlüdür. Sorunların çözümü konusunda yönlendirilecek kurumların yasa ve yönetmelikleri doğrultusunda davranmak zorundadırlar.Kadın Danışma Merkezine başvuran kadınlar için bir dosya hazırlanır.

 

Kadınların Kuruluşa Birlikte Getirdikleri Çocukları

Madde 10:Kuruluşa kadınların yanlarında getirdikleri çocukları, çocuklar için ayrılmış özel bölümde kadının başvurusu ve aldığı danışmanlık, rehberlik hizmeti esnasında çocuk ayrı bir ortamda olacaktır.

 

Eğitim Çalışmaları

Madde 11:Kadın çalışmalarının  özelliği göz önünde tutularak, öncelikle bu alanda eğitim programları oluşturmak, oluşturulan eğitimlerden önce, kuruluş görevlilerinin hizmet içi eğitimi ile bu eğitimlerden yararlanmak isteyen veya yararlandırılması gerekli olan kişi ve kurumlarla işbirliği yaparak ücretsiz eğitim vermek.Bunlar için konularında uzman olan kişi ve kurumlardan yararlanmak.Yapılan çalışmaları dosyalamak, rapor haline getirmek.

 

Araştırma Çalışmaları

Madde 12:Kadın Sorunlarının bulunduğu her alanda ve özellikle yerel yönetim hizmetlerinden yararlanabilme alanında, gerekli araştırma ve anket çalışmaları yapmak, yaptırmak.Bunları dosyalamak ve Belediye Başkanlığına ve Kent Konseyi Bakanlığına sunmak.

 

Sosyal Etkinlik Çalışmaları

Madde 13:Kadınlara yönelik her alanda sosyal etkinliklerin düzenlenmesini sağlamak.

 

Proje Çalışmaları

Madde 14:Kadınlara yönelik her alanda proje araştırmak, hazırlamak, uygulamak ve bunun  için gerektiğinde konuların da uzman kişi ve kurumlarla işbirliği yapmak.Belediyenin ve Kent Konseyinin başkaca birimlerinde kadınlara yönelik olarak yapılan projelere görüş sunmak, gerektiğinde görev almak.

 

Giderler

Madde 15:Kuruluşun işleyişi ile ilgili her türlü giderler, Bandırma Belediyesinin Genel Bütçesinden karşılanır.

 

Yürürlük

Madde 16:Bu yönetmelik Bandırma Kent Konseyi Yürütme Kurulundan kabul edilip, ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 17:Bu yönetmelik hükümlerini Bandırma Kent Konseyi Başkanı yürütür.